Please use this identifier to cite or link to this item: http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.1973
Title: Крос-културно изследване на психологичните типове в годините на възникваща зрелост
Other Titles: Cross-Cultural Study of Psychological Types at the Years of Emerging Adulthood
Authors: Papazova, Eva
Moody, Raymond
Bathurst, John
Issue Date: 16-Oct-2015
Publisher: PsychOpen GOLD
Abstract: Възникващата зрелост съществува единствено в култури, които позволяват на младите хора продължителен период на независими социални роли и проучване през късното юношество и двадесетте години. Тя е период от хода на живота, който е културно конструиран, а не универсален и неизменен (Arnett, 2000). Това допускане породи идеята за изследване и съпоставка на тази възраст при три култури – българска, хавайска и новозеландска. Използван е Типологичният индикатор на Майерс и Бригс MBTI, форма G (Myers et al., 1998). Извадката се състои от 289 изследвани лица на възраст 18-29 г., съответно 100 българи, 89 хавайци и 100 новозеландци. Направени са 6 SRTT сравнения. Резултатите показват типологична специфика, която отличава групата на българите на възраст 18-29 г. от техните връстници от Хавай, САЩ и Нова Зеландия. Спецификата се изразява в предпочитания към N,P,T,IN,NP,NT,IP, TP и INTP и в голяма степен съответства на стремеж а към нови търсения, проучвания и възможности, характерен за годините на възникващата зрелост. Наблюдават се и типологични различия в зависимост от фактора „пол“.
Emerging adulthood exists only in cultures that allow young people a prolonged period of independent social roles and exploration during the late teens and twenties. It is a period of the course of life that is culturally constructed, not universal or immutable (Arnett, 2000). This assumption led to the idea for comparison of this age in three cultures - Bulgarian, Hawaiian and New Zealand. The Myers-Briggs type indicator, Form G, was administered (Myers et al., 1998). The sample consisted of 289 respondents, aged 18-29, respectively the Bulgarians were 100, the Hawaiians were 89 and the New Zealanders were 100. Six SRTT comparisons were made. The results show that there were typological differences that distinguished the group of Bulgarians, aged 18-29, from their peers from Hawaii, USA and New Zealand. The specificity was expressed in preference to N, P, T, IN, NP, NT, IP, TP and INTP. This finding is largely consistent with the pursuit of new experience and opportunities, typical for the years of emerging adulthood. As well, there were some typological differences between the gender groups.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12034/1607
http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.1973
Appears in Collections:Article

Files in This Item:
File SizeFormat 
psyct.v8i2.140.pdf
Public UseCC-BY 3.0
514,06 kBAdobe PDFDownload