Please use this identifier to cite or link to this item: http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.1879
Title: Мотиви за свързани с външния вид поведения при млади мъже с различен статус на телесното тегло: Качествено изследване
Other Titles: Motives for Appearance-Related Behaviours in Young Men With Different Weight Statuses: A Qualitative Study
Authors: Alexandrova-Karamanova, Anna
Issue Date: 31-Oct-2018
Publisher: PsychOpen GOLD
Abstract: Изследването проучва мотивите за свързаните с външния вид поведения при млади мъже във възникваща зрелост (18-29 г.) с различен статус на телесното тегло. Проведени са 15 дълбинни полу-структурирани интервюта с мъже и 15 с жени, анализирани чрез тематичен анализ и интерпретативен феноменологичен анализ. Седем от петнадесетте млади мъже са с наднормено тегло или затлъстяване, като този статус на телесното тегло оказва значимо влияние върху съдържанието на мотивите за свързаните с външния вид поведения. Идентифицирани са девет мотива: да бъдеш с нормално тегло (по-слаб или по-едър, в зависимост от актуалния статус на телесното тегло); да не ти се подиграват другите; да имаш красиво/мускулесто тяло (стегнато, спортно тяло, или добре развито, мускулесто тяло); за здраве; за да се чувстваш добре; за висока самооценка; за да те харесват момичетата; за да можеш да победиш във физически сблъсък (включва да бъдеш физически силен и да предизвикваш уважение/респект у другите мъже); за (професионално) развитие в спорта. Първите пет мотива са свързани с поведенията на хранене (специален хранителен режим/диета) и с поведенията на физическа активност (спорт, физически упражнения, фитнес), а мотивът да имаш красиво/мускулесто тяло – и с прекомерни физически тренировки, прием на хранителни добавки и анаболни стероиди. Останалите мотиви са свързани с поведенията спорт, фитнес, прекомерни физически тренировки, прием на хранителни добавки и анаболни стероиди. Първите два мотива се отнасят до лицата със свръхтегло, третият – почти изцяло до мъжете с нормално тегло. Мотивите за здраве и да се чувстваш добре са сред най-универсалните (значими при всички статуси на телесното тегло). Последните 4 мотива могат да бъдат отнесени най-вече към нормалното тегло и добре развитата мускулатура.
The study explored motivations for appearance-related behaviours in male emerging adults (18-29 years) with different weight statuses. Fifteen in-depth semi-structured interviews with men and 15 interviews with women were conducted. They were analyzed through thematic analysis and interpretative phenomenological analysis. Seven out of the fifteen young men were overweight or obese, with this weight status significantly affecting their motivations for appearance-related behaviours. Nine motives have been identified: to be of normal weight (thinner or larger, depending on current weight status); not to be weight-teased by others; to have a beautiful / muscular body (tight, sports body or well-developed physique, muscular body); to be healthy; to feel good; for high self-esteem; so girls like you; to be able to win physical fights (including being physically strong and evoking respect for other men); for (professional) development in sport. The first five motives were related to eating behaviour (special regimen / dieting) and physical activity (sports, physical exercise, and fitness). The motive for having a beautiful / muscular body was also related to excessive physical training and supplements and anabolic steroids use. The other motives were related to sports, fitness, excessive physical training, supplements and anabolic steroids use. The first two motives referred only to overweight and obese men, and the third motive - almost entirely to normal weight men. The motives to be healthy and to feel good were among the most universal (important for men with all kinds of weight statuses). The last 4 motives were related to normal weight status and well-developed muscular physique.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12034/1513
http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.1879
Appears in Collections:Article

Files in This Item:
File SizeFormat 
psyct.v11i2.269.pdf
Public Use
284,79 kBAdobe PDFDownload


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons