Please use this identifier to cite or link to this item: http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.1859
Title: Българска стандартизация на скалата за себеоценка на морис розенберг
Other Titles: Bulgarian Standardization of Morris Rosenberg’s Self-Esteem Scale
Authors: Dilova, Margarita
Papazova, Eva
Koralov, Metodi
Issue Date: 28-Apr-2017
Publisher: PsychOpen GOLD
Abstract: Стандартизация на скалата за равнище на себеоценката на Розенберг беше извършена върху извадка от 1498 изследвани лица на възраст от 14 до 64 години. Българският вариант на скалата показа добра вътрешна консистентност (алфа на Кронбах – 0,82). Експлораторният факторен анализ доведе до двуфакторно решение, като негативните айтеми, както в много други изследвания, се обособяват във втори фактор. Не установихме различия между мъжете и жените в равнището на себеоценката. Изследваните, по-възрастни от 30 години, имат малко по-висока себеоценка от по-младитe: t(1496) = 3,52, p < 0,001, размер на ефекта d = 0,18. Средното равнище на себеоценка е с 5 пункта над теоретичната средна на скалата, с което се потвърждава универсално установяваната тенденция към висока себеоценка. Данните от редица изследвания със скалата са в подкрепа на нейната конструктна валидност.
A Bulgarian standardization of Rosenberg’s Self-Esteem Scale was made on a sample of 1498 subjects, aged 14 through 64. The Bulgarian version of the scale showed high internal consistency (Cronbach’s alpha - .82). Exploratory factor analysis led to a two-factor solution, as in many other studies, with negative items loading on a second factor. There were no sex differences in the level of self-esteem. Subjects older than 30 years had slightly higher self-esteem than younger subjects: t(1496) = 3.52, p < .001, d = 0.18. The mean level of self-esteem was 5 points above the theoretical midpoint of the scale, thus confirming the universal tendency for positive self-evaluation. Several studies gave support for the construct validity of the scale.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12034/1493
http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.1859
Appears in Collections:Article

Files in This Item:
File SizeFormat 
psyct.v10i1.211.pdf
Public UseCC-BY 3.0
327,48 kBAdobe PDFDownload